Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές  ενότητες περιλαμβάνουν συναφή γνωστικά αντικείμενα που θα προσαρμόζονται δυναμικά, ανάλογα με τις ερευνητικές εξελίξεις και τις ευρύτερες ανάγκες για έρευνα, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της ΣΤ  Περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικές θεματικές ενότητες (3 από τις ακόλουθες)

Α/ΑΘεματική ΕνότηταΠιστωτικές ΜονάδεςΕπιτροπή Εποπτείας
ΠΜΣ1Επιστήμη Δεδομένων (Data science)
Εξόρυξη δεδομένων (Data Mining), Αλγόριθμοι για τη Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (Big Data Algorithms), Στατιστική Σκέψη (Statistical Thinking)
10Βαρλάμης, Βαμβακάρη, Μιχαήλ, Παπαδόπουλος, Ευθυμίου
ΠΜΣ2Υπολογιστική Νοημοσύνη και Γνωστική υπολογιστική (Computational Intelligence and Cognitive Computing)
Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), Βαθιά Μηχανική Μάθηση (Deep Learning), Εκμάθηση Αναπαραστάσεων για Εικόνα, Ήχο, Κείμενο και Σήματα (Representation Learning for Images, Audio, Text and Signals), Ενισχυτική Μάθηση και Αυτόνομοι Πράκτορες (Reinforcement Learning and Autonomous Agents), Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική (Knowledge Representation and Reasoning)
10Δίου, Χαραλαμπίδης, Βαρλάμης, Παπαδόπουλος, Ευθυμίου
ΠΜΣ3Ενσωματωμένα συστήματα, Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική (Embedded systems, Computer Vision and Robotics)
Ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου, κινητά, μικρής κλίμακας (real-time, mobile, small scale embedded systems), Διάδραση ανθρώπου-ρομπότ (Human-robot interaction), Περιβάλλοντα μοντελοποίησης και προσομοίωσης (Modeling & simulation environments), Υπολογιστική Όραση (Computer Vision)
10Παπαδόπουλος, Δίου, Ξύδης, Βιόλος
ΠΜΣ4Υπολογιστικές Υποδομές, Υπηρεσίες και Συστήματα (Computing Infrastructures, Services and Systems)
Υποδομές νέφους (Cloud Infrastructures), Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Services), Εσωτερικά δίκτυα (Intranets), Υπολογιστική αιχμής και νέφους (Fog, Edge and Cloud Computing), Δυναμική διαχείριση πόρων (dynamic resource management), Αυτόνομα Συστήματα (autonomous systems)
10Τσερπές, Κουσιουρής, Νικολαΐδη, Βιόλος
ΠΜΣ5Ασφάλεια συστημάτων και Κρυπτογραφία (System security and Cryptography)
Κυβερνοασφάλεια (cybersecurity), Ασφάλεια δικτύων (network security), Ασφάλεια IoT (IoT security), Τεχνικές κρυπτογραφίας (cryptography techniques)
10Ριζομυλιώτης, Μιχαήλ, Χαραλαμπίδης, Βαρλάμης
ΠΜΣ6Διοίκηση Τεχνολογίας (Technology Management)
Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems), Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική και Εφαρμογές (Business Systems Application Landscape), Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Digital Transformation), Διοίκηση Δεδομένων (Data Management), Υποστήριξη Αποφάσεων (Decision Support), Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Management), Γλώσσες Μοντελοποίησης (Modeling Languages), Ψηφιοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Digitization), Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics), Αξιολόγηση/Αποτίμηση Συστημάτων και Υπηρεσιών,“Επιτυχία” Πληροφοριακών Συστημάτων (IS Success), Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα (Pervasive IS), Αποδοχή Τεχνολογίας, Εκπαίδευση και Τεχνολογία
10Μπαρδάκη, Σταμάτη, Μιχαλακέλης, Σοφιανοπούλου, Αναγνωστόπουλος, Δέδε
ΠΜΣ7Τεχνολογία Συστημάτων (System Engineering)
Ανάλυση Απαιτήσεων (Requirements Engineering), Σχεδίαση Συστημάτων (System Design), Μοντελοποίηση Συστημάτων (System Modeling) – SysML, Μεθοδολογίες Σχεδίασης (Design Methodologies – SysML), Ηθική και Bιώσιμη Σχεδίαση Συστημάτων και Υπηρεσιών (Ethical and Sunstainable System and Service Engineering), Αναθεωρητικές Τεχνολογίες (Disruptive Technologies), Τεχνο-οικονομική Ανάλυση Συστημάτων και Υπηρεσιών, Συστήματα-από-Συστήματα (Systems-of-Systems-, Ψηφιακά Δίδυμα (Digital Twins), Παιγνιοποιημένα Συστήματα (Gamified IS), Αξιολόγηση Συστημάτων (System Evaluation), Προσομοίωση (Simulation), Ποιότητα Πληροφορίας (Information Quality), Συμπεριφορά Χρήστη (User Behavior), Αποδοχή Χρήστη (User Acceptance), Αντίκτυπο στον Οργανισμό (Business Impact/ KPIs effect), Αποτίμηση Επενδύσεων Αγορών ΤΠΕ (ICT Market Investments Assessment)
10


Νικολαΐδη, Μπαρδάκη, Τσερπές, Κουσιουρής
ΠΜΣ8Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων (Communication and Network Technologies)
Μελέτη του φυσικού στρώματος. Δικτυακά Πρωτόκολλα. Διαχείριση Δικτύων. Μοντέλα Συστημάτων και Επικοινωνιών. Προσομοίωση Συστημάτων και Επικοινωνιών. Υλοποίηση Συστημάτων. Δίκτυα Αισθητήρων. Συστήματα 5G/6G. Αποτίμηση επίδοσης και αλγόριθμοι βελτιστοποίησης δικτύων. Τεχνοοικονομική αποτίμηση των τεχνολογιών επικοινωνιών
10Δημητρακόπουλος, Καμαλάκης, Μιχαλακέλης, Λιώτου
ΠΜΣ9Γλώσσες Προγραμματισμού/Συστήματα Λογισμικού (Programming Languages/Software Systems)
Θεωρία και Σχεδίαση Γλωσσών Προγραμματισμού (Theory and Design of Programming Languages), Κατασκευή και Ανάπτυξη Σύγχρονων Συστημάτων Λογισμικού (Design and Implementation of Modern Software Systems), Στατική και Δυναμική Ανάλυση (Static and Dynamic Analysis), Αυτόματη Ανάλυση Προγραμμάτων (Automatic Program Analysis), Δυναμικές Γλώσσες (Dynamic Languages), Σύγχρονες Τεχνικές Μεταγλώττισης και Βελτιστοποίησης (Modern Compilation and Optimization Techniques), Γλώσσες και Τεχνολογίες Αποδοτικής Εκτέλεσης σε Παράλληλα/Κατανεμημένα Περιβάλλοντα (Languages and Technologies for Parallel/Distributed Systems), Αυτόματη Παραγωγή Κώδικα (Code Generation), Αυτόματη Εύρεση Λαθών (Error Analysis)
10Χαραλαμπίδης, Τσερπές, Μιχαήλ
ΠΜΣ10Αλγόριθμοι και Βελτιστοποίηση (Algorithms and Optimization)
Θεωρητική Επιστήμη Υπολογιστών (Theoretical Computer Science), Θεωρία Υπολογιστικής Επιστήμης (Theory of Computing), Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αλγορίθμων (Design and Analysis of Algorithms), Δομές δεδομένων (Data Structures), Μηχανική αλγορίθμων (Algorithm Engineering), Βελτιστοποίηση (Optimization), Γραμμικός και Ακέραιος Προγραμματισμός (Linear and Integer Programming), Κυρτή Βελτιστοποίηση (Convex Optimization), Μη-Γραμμική Βελτιστοποίηση (Non-Linear Optimization)
10Μιχαήλ, Αναγνωστόπουλος,
Χαραλαμπίδης, Βαμβακάρη
ΠΜΣ11Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things)
Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things) και Εφαρμογές, Υπηρεσίες και Εφαρμογές σε Έξυπνα Περιβάλλοντα (smart environments), Ευφυή συστήματα μεταφορών και αυτόνομη οδήγηση (Intelligent Transport Systems and Autonomous Driving), Έξυπνες πόλεις (smart cities), Ηλεκτρονική Υγεία (e-health)
10Δημητρακόπουλος, Νικολαϊδου, Κουσιουρής, Μπαρδάκη, Λιώτου
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ECTS30

Β’ και Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Έρευνα

Α/ΑΘεματική ΕνότηταΠιστωτικές Μονάδες
ΜΔΕΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(MPhil Dissertation)
60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ECTS60

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 90 ECTS.

Διπλωματική Εργασία 

Για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια ορίζεται μια Διπλωματική Εργασία η οποία αντιστοιχεί σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). Για να μπορέσουν να καταθέσουν και να παρουσιάσουν τη διπλωματική εργασία θα πρέπει πρώτα να έχουν υποβάλλει το περιεχόμενό της ή μέρος αυτού, με τη μορφή επιστημονικού άρθρου, σε διεθνές περιοδικό ή συνέδριο με κριτές.

Η διπλωματική εργασία αξιολογείται από μία τριμελή επιτροπή, που στελεχώνεται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες του ΠΜΣ. Ένα μέλος ΔΕΠ, ο/η επιβλέπων/ουσα, ορίζει το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας. Ο τίτλος της εργασίας και ο/η επιβλέπων/ουσα δηλώνεται στη Γραμματεία σε έντυπο το οποίο συνυπογράφουν ο/η φοιτητής/τρια και ο/η επιβλέπων/ουσα. Οι εισηγήσεις θεμάτων έρχονται στη ΣΤ όπου ο/η κάθε επιβλέπων/ουσα προτείνει και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής του/της φοιτητή/-τριας που μπορεί να είναι i) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής ή άλλων Τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ii) μέλη ΔΕΠ ή Ε.Π. άλλων τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, iii) ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων ή Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Δ. και διαθέτουν αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο. 

Οι Διπλωματικές Εργασίες αποτελούν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και στοχεύουν στην παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον αποτέλεσμα εκτέλεσης πειραμάτων ή υλοποίησης συστημάτων από τον/την φοιτητή/-τρια. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές/-τριες, για να μπορέσουν να καταθέσουν και να παρουσιάσουν τη διπλωματική εργασία θα πρέπει πρώτα να έχουν υποβάλλει το περιεχόμενό της ή μέρος αυτού, με τη μορφή επιστημονικού άρθρου, σε διεθνές περιοδικό ή συνέδριο με κριτές.

Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών Χειμερινό Εξάμηνο 2023-24

Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών Εαρινό Εξάμηνο 2023-24