Αντικείμενο

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η έρευνα στην Επιστήμη των Υπολογιστών και στην Πληροφορική με απώτερο στόχο την εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε ερευνητικά θέματα αιχμής στα αντικείμενα της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας. Την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων και την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων με στόχο να τους ενισχύσει το ερευνητικό υπόβαθρο στα βασικά αντικείμενα που διδάχτηκαν σε προπτυχιακό επίπεδο και να τους οδηγήσει στην έρευνα και στην αγορά εργασίας με ενισχυμένες γνώσεις και δεξιότητες στα πεδία που πραγματεύεται.

Με μια ματιά

Χρονική Διάρκεια

● Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης σε κατ’ ελάχιστο, 18 μήνες. Η διάρκεια αυτή αντιστοιχεί σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το δεύτερο και τρίτο διατίθεται για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. 
●  Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης οι ανωτέρω χρόνοι διπλασιάζονται αντίστοιχα, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 33, παρ. 2 του ν. 4485/2017. Κατ’ αναλογία, για τη μερική φοίτηση η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται μετά το δεύτερο εξάμηνο και διαρκεί 4 εξάμηνα.

Δίδακτρα

●  Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απαιτεί καταβολή διδάκτρων ύψους 1.000 ευρώ για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης. Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν, αφού ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, έχουν δικαίωμα, μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Στόχοι του ΠΜΣ

Στόχοι του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη της έρευνας και η προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων σε ερευνητικές μεθοδολογίες και σύγχρονες πρακτικές και στην εφαρμογή τους στη βιομηχανική παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, η εξέλιξη και βελτίωση εξειδικευμένων ατομικών και εργασιακών δεξιοτήτων σε θέματα που πραγματεύεται το πρόγραμμα και η διασύνδεση των συμμετεχόντων με την έρευνα εντός και εκτός του ιδρύματος, σε συνεργασία με εθνικά και διεθνή Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις, Θεσμικές Κρατικές Δομές και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που ασχολούνται με τα θέματα του Π.Μ.Σ Μέσα από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και Αξιοποιώντας τεχνικές υποδομές σύγχρονης και ασύγχρονης (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης, το ΠΜΣ στοχεύει:


●  Την προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.


●  Την εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων σε ερευνητικές μεθοδολογίες και σύγχρονες πρακτικές και την εφαρμογή τους στη βιομηχανική παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.


●  Την εξέλιξη και βελτίωση εξειδικευμένων ατομικών και εργασιακών δεξιοτήτων σε θέματα που πραγματεύεται το πρόγραμμα.


●  Τη διασύνδεση των συμμετεχόντων/ουσών με την έρευνα εντός και εκτός του Ιδρύματος, σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Θεσμικές Κρατικές Δομές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Έρευνα

Το ΠΜΣ καλύπτει θέματα που αφορούν τη διεπιστημονική έρευνα στην Επιστήμη των Υπολογιστών και στην Πληροφορική και δίνει έμφαση σε ερευνητικά πεδία αιχμής που σχετίζονται με την Υπολογιστική Νοημοσύνη και τη Γνωστική υπολογιστική, την Επιστήμη των Δεδομένων, τα Ενσωματωμένα Συστήματα και τη Ρομποτική, την Ασφάλεια συστημάτων και την Κρυπτογραφία κλπ.

Δίνοντας έμφαση στις θεμελιώδεις αρχές της έρευνας γύρω από την Επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής εστιάζει στην παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων για τα γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται σε αυτές και στοχεύει να ενισχύσει το ερευνητικό υπόβαθρο των σπουδαστών στα βασικά αντικείμενα που διδάσκονται σε προπτυχιακό επίπεδο στα τμήματα Πληροφορικής και Υπολογιστών, και να τους οδηγήσει πρωτίστως στην έρευνα και δευτερευόντως στη αγορά εργασίας με ενισχυμένες γνώσεις και δεξιότητες στα πεδία που πραγματεύεται το Π.Μ.Σ.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ θα αποκτούν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση:
●  Να εκπονούν έρευνα υψηλού επιπέδου σε τομείς αιχμής της Επιστήμης Υπολογιστών και Πληροφορικής όπως η τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, η διαχείριση δεδομένων και εξόρυξη γνώσης, οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές νέφους-ακμής, κλπ
●  Να θέτουν σε εφαρμογή τα αποτελέσματα της έρευνας σχεδιάζοντας και υλοποιώντας καινοτόμες λύσεις που προάγουν την ανταγωνιστικότητα και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις.
●  Να αντιμετωπίζουν ολιστικά τη σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, με έμφαση στις σύγχρονες διαστάσεις όπως η ασφάλεια και ιδιωτικότητα, η κλιμάκωση, η αξιοπιστία, η διαφάνεια, τα ψηφιακά ισοδύναμα κλπ
●  Να πρεσβεύουν έμπρακτα τη διεπιστημονικότητα της Επιστήμης της Πληροφορικής μέσα από την εφαρμοσμένη αξιοποίηση των γνώσεών τους σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία όπως οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες, οι επιστήμες Υγείας κλπ.