ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΠΜΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023


Αγαπητοί/ές μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εισακτέοι στο ΠΜΣ Ερευνητικού Χαρακτήρα «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική»  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία (βλ. συνημμένο έντυπο « Προϋποθέσεις Απαλλαγών 2022_23 Mphil»), μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων.

Συνημμένα θα βρείτε τα έντυπα:

1.   Έντυπο Προϋποθέσεις Απαλλαγών 2022_23 Mphil

2.   Έντυπο Αίτηση Απαλλαγής Διδάκτρων 2022_23 Mphil

3.   Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Απαλλαγής Διδάκτρων_Mphil

Σχετική νομοθεσία  (ΦΕΚ 4957/2022 τ.Α’, ΦΕΚ 4659/2022 τ.Β’, ΦΕΚ 4899/2022 τ.Β’)

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλεται αποκλειστικά με e-mail στη διεύθυνση mphilsec@hua.gr.

Η Υπεύθυνη Δήλωση εκδίδεται και μέσω της πιστοποιημένης εφαρμογής: https://dilosi.services.gov.gr/. Στο ελεύθερο πεδίο αναγράφεται το κείμενο όπως αυτό εμφανίζεται στο πρότυπο.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να είναι ευανάγνωστα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η  Πέμπτη 18.05.2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Αιτήσεις που θα αποσταλούν πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα αξιολογηθούν.

Με εκτίμηση,

Η Γραμματεία του ΠΜΣ